• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 549 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

Т.2. Предложение за приемане на Декларация за присъединяване на община Балчик към инициативата "България - зона, свободна от ГМО"

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 549: На основание на чл. 21, т. 23, във връзка с т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема следната,

Декларация

за присъединяване на Община Балчик към инициативата

„България - зона, свободна от ГМО"

1. Общината поема задължението при отдаване на общински земи и пасища под наем или аренда, да включва в договорите клауза, в която да забранява на наемателя/ арендатора да използва генетично модифицирани култури.

2. Общината поема ангажимент да използва различни средства като обучения и дискусии, за да убеди фермерите и собствениците на земеделски земи, да не отглеждат генетично модифицирани култури в техните земи.

3. Общината настоява пред националните власти да следват рестриктивна политика по отношение на допускането на генетично модифицирани култури в околната среда.

4. Като част от Европейския съюз Общината вярва, че за да бъде осигурено устойчиво развитие на местната икономика, култура и околна среда, законите в ЕС трябва да защитават правата на фермерите, които не желаят да отглеждат генетично модифицирани култури, и да предприемат всички възможни мерки, за да се предотврати всякакво замърсяване от ГМО на техните земи.

Гласували със "За" - 14, "Против" - 0, "Въздържал се" - 6