• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 548 Протокол 46 от 30.04.2010 г.

 

Т. 1. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2010 г. до 31 март 2010 година.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 548: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за първо тримесечие на 2010 година, както следва:

1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 31.03.2010 г.   балансиран в  приходната и разходната си  част  в размер на 21 963 254 лева съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 076 030 лева

         - за местни дейности                                                15 887 224 лева


         2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.03.2010 г. в  приходната си част  в размер на 5 024 823 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  1 593 136 лева

         - за местни дейности                                                  3 431 687 лева


         3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 5 024 823 лева съгласно Приложения  № 2 и 2 А  в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  1 593 136 лева

         - за дофинансиране на държавни дейности                    348 925 лева

         - за местни дейности                                                  3 082 762 лева

 

         4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезиони Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3.

 

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 48 821 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 12 299 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.

 

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.03.2010 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 444 969 лв.,  съгласно Приложение № 5

 

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.03.2010 г. в размер на 67 585 лв, съгласно Приложение № 6.

 

         8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.03.2010 г. в размер на 476 753 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8 общо за 77 756 лв.

 

9.                Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през първо тримесечие на 2010 г., както следва:

Кмет          - служебни командировки в страната                         709,19 лв.

- служебни командировки в чужбина                         3 155,80 лв.

Председател на ОбС - служебни командировки в страната            60,00 лв.


        10.  Одобрява издадената заповед №: 237 от 31.03.2010 г. за покриване недостига от средства за есенно зимно поддържане за сметка на неусвоените средства от 2009 г. преведени за същата цел и оставени като салдо по бюджет 2010 г.

Гласували поименно със "За" -19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1