• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 600 Протокол 48 от 24.05.2010 г.

Т. 1. Предложение за утвърждаване химн на град Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 600: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1,           т. 21 и чл. 16 от ЗМСМА, Решение 366, прието с Протокол 40/28.03.2006 г. и решение 643, прието с протокол 59/24.05.2007 год., както и приложен нотен материал, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Утвърждава песента по музика на Михаил Стоянов и текст на Стефка Керчева за химн на град Балчик

2. Първото официално изпълнение на химна на град Балчик да бъде направено на 24 май 2010 година.

Гласували поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0