• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 563 Протокол 47 от 17.05.2010 г.

Т. 1. Предложение за даване съгласие община Балчик да стане член на "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 563: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и във връзка с Меморандум за учредяване на "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство", Общински съвет - Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да стане член на "Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство".

2. Определя за делегати, представляващи Община Балчик в Общото събрание на АОСТКИН, както следва:

- Николай Ангелов - кмет на Община Балчик за делегат;

-  Радостина Енчева -директор на градски исторически музей - Балчик за заместник делегат.

3. Упълномощава кмета Николай Ангелов да подаде до Управителния съвет на АОСТКИН молба за членство, в която да декларира, че Община Балчик е запозната и приема разпоредбите на Устава и Правилника на Асоциацията, както и да предприеме всички необходими фактически и правни действия по кандидатурата на община Балчик за член на АОСТКИН.

Гласували поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0