• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 527 Протокол 45 от 31.03.2010 г.

 

1. Предложение за поемане на дългосрочен дълг за реализиране на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, тротоари и осветление на територията на община Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 527: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 4,  т. 1 и чл. 14 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с протокол от обществено обсъждане, проведено на 26.02.2010 г. Общински съвет Балчик

РЕШИ:

I. Одобрява «Инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, тротоари и осветление на територията на Община Балчик» и приема протокол от обществено обсъждане, проведено на 26 февруари 2010 г., съгласно приложение № 1 и приложение № 2, неразделна част от решението.


II. Дава съгласие Община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг под формата на инвестиционен банков кредит, при следните параметри:

1.                 Максимален размер на кредита - 8 000 000 лева (словом: осем милиона лева);

2.                 Валута на кредита - български лева (BGN)

3.                 Вид на кредита: дългосрочен инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем;

4.                 Цел: Финансиране на инвестиционен проект за подобряване на общинската пътна инфраструктура, както и рефинансиране на вече извършени разходи по същия проект, съгласно Приложение №1; Възможност за разширяване на списъка на финансираните обекти и с др. oбекти от инвестиционната програма на общината, в случай, че средствата от крeдита не се усвоят изцяло при финансирането на обектите по Приложение №1. Включването на нови обекти да стане с представяне за одобрение от ОбС на допълнителен списък, който да се представи в последствие и на финансиращата институция.

5.                 Срок на кредита: 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

6.                 Начин и срок на усвояване - целево, на траншове в продължение на 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит; Усвояването по сметката на Общината да се извършва не по-късно на следващия ден, след датата на подаване на искането.

7.                 Краен срок на погасяване: 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

8.                 Начин на погасяване -условия за плащане на главница и лихва:

Главница:  гратисен период за главница - 24 месеца

След изтичане на гратисния период - съгласно погасителен план  на равни месечни вноски.

Лихва: гратисен период за лихвата - 28.01.2011 г.

След изтичане на гратисния период - ежемесечно плаваща лихва върху усвоената главница;

9.                 Обезпечение - учредяване на залог върху вземания по банковите сметки на Общината, по които постъпват вземания на Общината с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

10.            Годишен лихвен процент: 1-месечен Софибор + % надбавка, като  максималната стойност на надбавката е 5 % .

11.            Наказателен лихвен процент при просрочие - образува се от сбора от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максимална стойност на надбавката - 2%.

12.            Без еднократна такса за обработка и управление на кредита;

13.            Без годишна такса за управление на кредита;

14.            Без комисионна за ангажимент;

15.            Без такси комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината.

16.            Допълнителни условия: Кредитиращата институция няма право да изисква от Общината учредяване на ипотека, представяне на запис на заповед, застраховки по кредита и други.


II. Възлага на кмета на Община Балчик да проведе процедура по реда на ЗОП за избор на финансово-кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Балчик при одобрените от Общински съвет параметри.

Гласували поименно със "За" -15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 4