• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 513 Протокол 44 от 26.02.2010 г.

Т. 1. Предложение за даване на съгласие за присъединяване на община Балчик към общините от Европейския съюз, подписали "Споразумение на кметовете" (Covenant of Мayors) за устойчива енергия за Европа.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 513: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласие за присъединяване на Община Балчик към "Конвента на кметовете".

2. Общински съвет - Балчик одобрява предложения текст на Конвент на кметовете и дава съгласие кмета на Община Балчик да подпише споразумение на кметовете за присъединяване към "Конвента на кметовете" за устойчива енергия за Европа.

Гласували със "За" -18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0