• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 512 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

11. Предложение за приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. и проекто бюджета за 2010 г.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 512: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.25 ал.1 от Закона за общинските бюджети

I Общинския съвет - Балчик приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 31.12.2009 година, както следва:

 

1.1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 31.12.2009г   балансира в  приходната и разходната си  част  в размер на 23 449 689 лева съгласно Приложения №:№ 1, 2 и 2А в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  7 048 071 лева

         - за местни дейности                                                16 401 612 лева


         1.2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета  към 31.12. 2009г в  приходната си част  в размер на 19 416 049 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  5 918 042 лева

         - за местни дейности                                                13 498 007 лева


         1.3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на  19 416 049 лева съгласно Приложения  № 2 и 2А  в т.ч.

         - за делегирани от държавата дейности  в размер на  5 918 042  лева

         - за дофинансиране на държавни дейности                 1 795 741 лева

         - за местни дейности                                             11 702 266 лева

 

         1.4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове за 2009г , съгласно  Приложение № 3.

 

1.5.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2009г по обекти, дейности и източници на финансиране общо за 2 885 365 лв.,  съгласно Приложение № 5.

 

1.6. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за бюджетната 2009г.в размер на 266 262 лв. и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете в размер на  37 707 лв., съгласно Приложение № 4.

 

1.7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност за 2009гв размер на 445 750 лв, съгласно Приложения № 6.

 

         1.8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта за 2009г в размер на 1 306 174 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение в размер на  506 054 лв. съгласно Приложение №: 8.

 

1.9.        Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината  и председателя на ОбС извършени през четвърто тримесечие на 2009г, както следва:

Кмет на Община          Председател ОбС

- командировки в страната                       1013,24 лв.           1262,80 лв.

- служебни командировки в чужбина      2321,52 лв.                няма


II  На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, чл.25 и чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ,  във връзка с прилагането на Постановление № 324 от  30.12.2009 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г, Общинския съвет - Балчик


 Утвърждава сборен бюджет на Община Балчик за 2010 година, както следва:

         1. Съгласно чл.15 ал.2 от ЗДБРБ за 2010г утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и  дейности общинска отговорност:

                   -  заплати и осигурителни плащания на заетия персонал

                   -  стипендии

                   -  храна, отопление , осветление

                   - други разходи за издръжка на образователните, здравни , социални заведения

         2. Утвърждава сборен бюджет по приходите в размер на 21 739 810 лева, в т.ч. от просрочени вземания за местни данъци, такси и наеми в размер на 130 000 лв., съгласно Приложение № 1.

         3. Утвърждава сборен бюджет на разходите в размер на 21 739 810 лева в това число резерв местни дейности в размер 1 030 915 лв. , разпределен по функции , отговорности и разпоредители, съгласно Приложения № 2 и 3 .

4. Приема да се включат в разходната част на бюджет 2010г средства, представляващи преходен остатък от 2009 година за допълнително финансиране на дейности държавна отговорност, както следва:

         4.1. Във функция "Общи държавни служби", дейност 122 "Общинска администрация", съгласно § 29 ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г, в размер на 120 415 лв.

         4.2. Във функция "Образование" общо неусвоена сума е  в размер на 211330 лв. от които:

         а/ за общообразователни училища

         неусвоен бюджет по стандарт 2009г                      183 358 лв.

стипендии                                                                    13 934 лв.

интернет                                                                        1 625 лв.

трансфери от МОНМ по незавършени проекти      12413 лв.

 По разпоредители неусвоените средства, подлежащи на възстановяване през 2010г, са  както следва:

                   - СОУ " Хр. Ботев "                                          34 070 лв.

                   - СОУ " Хр. Смирненски "Оброчище              15 093лв.

                   - ОУ " Антим I "                                                50 527 лв.

                   - ОУ " Св. св. Кирил и Методий "                    30 007 лв.

                   - ОУ " Г. С. Раковски " Сенокос                      31 364 лв.

                   - ОУ " В. Левски " Соколово                                        7 241 лв.

                   - ПГ за КОС                                                       17 329 лв.

                   - Общинска администрация                              25 699 лв.

         б/ за  Целодневни детски градини                         24 037 лв.

         в/ за извън класни дейности                                     6 017 лв.

         4.3. Във функция " Отбрана и сигурност" неусвоените средства възлизат на 34 013лв.  и с тази сума се увеличава бюджета за функцията през 2010г.

         4.4.Във функция "Социални дейности и грижи", дейност 540"Дом за стари хора" в размер на  128 781 лв.

         4.5 Във функция "Култура", дейност 739 "Исторически музей с регионално значение" в размер на 11 117 лв.

         5. На основание чл.11 от ПМС №:324/2009г утвърждава план сметките за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове, съгласно  Приложение № 4.

         7.  На основание чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2010г и чл.73 ал.1 от ПМС №: 324/2009г утвърждава разчета за капиталови разходи на Община Балчик за 2010 година в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 374 600 лева, по обекти, дейности и източници на финансиране,  съгласно Приложение № 5.

         8. Утвърждава бюджета на Общински съвет - Балчик и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете , на основание чл.41 т.3 от ПМС №: 324/2009г, съгласно Приложение № 6.

         9. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание чл.36 ал.1 от ПМС №: 324/2009г за държавна и общинска отговорност, съгласно Приложения № 7.

         10. Утвърждава финансовите разходи по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение през 2010 г. съгласно Приложение №: 8 и  Програмата за развитие на спорта през 2010 г.  съгласно Приложение № 8А.

         11. Утвърждава  Програма за развитие на туризма на територията на Община Балчик за 2010г, в изпълнение на чл.10 буква "в" от Закона за туризма.

         12. Утвърждава норматив за разходи за социално битово и културно обслужване на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на Общината /без разпоредителите на делегиран бюджет/ в размер на 3 % от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл.25 ал.2 от ПМС № 324/2009 г.

         13. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи от Общината в съответствие с решение на Общински съвет №: 479 т.5 прието с протокол №: 40 от 16.12.2009г.

         14.    В изпълнение на Закона за общинския дълг, Общински съвет приема:

14.1.  Съгласно чл.9 ал..2 от ЗОД, приема отчета за поетия дълг на Община Балчик  към 31.12. 2009г.

         14.2   Общински съвет определя, съгласно  чл.11 от ЗОД  : 

         14.2.1.  Максимален размер на общински дълг в размер на           10 000 000  лева.

         14.2.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2010г  в размер на 601 203 лева.

         14.2.3.  Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2010г  общо  в размер на  10 894 733 лева, в т.ч.:

                   - дългосрочен дълг,  поет от 2009г                293 530 лв.

                   - дългосрочен дълг поет през 2010г           10 000 000 лв.

                   - гаранции                                                                   601 203 лв

         14.3. Определя, съгласно чл.12 от ЗОД

14.3.1. Максимален годишен размер на плащанията през 2010г по поети общински дългове в размер на 3 006 016 лева.

14.3.2. Максимален номинал на издаваните  общински гаранции към 31.12. 2010г в общ размер на  601 203 лева.

         15. В съответствие с разпоредбите на чл.27, ал.1 от Закона за общинския бюджет и при спазване на общия размер на сборния бюджет, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината:

         15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски по искания  на ръководителите на съответните бюджетни поделения след 30.06.2010г с изключение на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"..

         15.2. Да прехвърля бюджетни кредити /без установените с делегираните бюджети във функция "Образование"/ за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местни дейности след 30.06.2010г.

         15.3. Да се разпорежда с утвърдения резервен бюджетен кредит за местни дейности.

         15.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурни фондове на ЕС, по национални програми и други източници на съфинансиране на общински програми и проекти, за реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

         16. Възлага на Кмета на Общината:

         16.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

         16.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните Правила за финансово управление и контрол.

         16.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности да отправя мотивирани искания до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената обща субсидия.

         16.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите допълнително средства от Министерството на финансите, трансферите от министерства и ведомства, от дарения  и застрахователни обезщетения.

         16.5. Да внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета  след изтичане на всяко тримесечие на 2010г.

         17.  Задължава Кмета на общината да предприеме последващи мерки за  изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация, разпределен по тримесечия и представи същия в Министерство на финансите и поделението на сметна палата, както и действия по изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет за 2010 година.

         18. Утвърждава разпределението на средствата за фонд работна заплата по месеци през 2010 г.  за заетия персонал в Общинска администрация и останалите дейности държавна и местна отговорност, /без фонд РЗ на заетия персонал в училищата на делегиран бюджет/, съгласно приложената справка.

19.  На база обществено обсъждане на бюджет 2010 г утвърждаване следните промени:

                   - за сметка на заложения резерв местни дейности - завишава финансовата помощ за дружеството по бокс  с  5 000 лв.

                   - промяна в капиталовата програма

било: Изграждане детска площадка Кранево                120 000 лв.

става: Изграждане детска площадка Кранево              100 000 лв.

         Автоспирки кметство Оброчище  2 бр.                   12 000 лв.

         Изграждане детска площадка Оброчище                 8 000 лв.

Било: Проекти РЕЗЕРВ                                                     200 000 лв.

Било: Основен ремонт ОДК РЕЗЕРВ                              100 000 лв.

Става: Закупуване на сметоизвозващ камион               250 000 лв.

Става: Основен ремонт ОДК РЕЗЕРВ                                       50 000 лв.

Гласували поименно със "За" -18, "Против" - 1, "Въздържал се" - 2