• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 511 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

10. Предложение за кандидатстване и осигуряване на интегрираност на дейностите по проект "Рехабилитация и благоустрояване на улици"

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 511: На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски"", Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет - Балчик, дава съгласие Община Балчик да извърши подготовката и да кандидатства с проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

2. Общински съвет - Балчик декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски",„Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., няма да бъде променяно за период не по - малък от 5 /пет/ години, след приключването на дейностите по проекта;

3. Общински съвет - Балчик декларира, че проектното предложение отговаря на Приоритет 4 "Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена природна среда", Специфична цел 2 "Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура, стимулираща балансирано териториално развитие на общината", Мярка 1 "Оптимално усвояване потенциала на добре развитата транспортна инфраструктура за перспективното развитие на общината"  от План  за развитие на Община Балчик 2005 - 2013 г. Проектът допринася и за реализираните на заложените цели в Приоритет 5 „Развитие на човешките ресурси и социално сближаване", Специфична цел 5 „Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи", Мярка 2 „Интеграция на уязвимите групи", която конкретно визира подобряване на достъпа на хора с увреждания до обществени места. 

В допълнение, възможността за равен достъп до модернизираната градска среда кореспондира с Приоритет 7 „Интеграция на ромите", Мярка 3 „Защита от дискриминация и осигуряване на равни условия".

4. Общински съвет - Балчик декларира, че ще осигури средства в размер на 5% от общия бюджет на проекта, необходими за осигуряване на собствения принос по проекта, както и необходимите средства за извършване на всички допустими разходи преди възстановяването им от ОПРР, и разходи за покриване на всички недопустими разходи, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

5. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0