• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 510 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

9. Предложение за изменение на Решение 378 по Протокол                       № 36/24.09.2009 г.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 510: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 75, ал. І от НОРПУРОИ, Общински съвет - Балчик,

РЕШИ :

         В Решение № 378 по протокол № 36/24.9.2009г. прави следното изменение:

         В Точка 3.5. отпада израза: "...със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик..." 

         Останалите текстове в решението не се променят.

Гласували поименно със "За" - 18, "Против" - 1, "Въздържал се" - 2