• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 507 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

8. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

     Вносител: Камен Спиров - председател на ПКОМСД

РЕШЕНИЕ 507: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева на Недживан Мустафова Илмиева от град Балчик, ул. "Шейново" № 1, за покриване на пътни и квартирни разходи до град София, за лечение на Нарин Бейханова.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0