• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 506 Протокол 43 от 29.01.2010 г.


7. Предложение за промяна на статута и финансирането на Помощно училище "Академик Тодор Самодумов" село Кранево от държавно в общинско.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 506: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 10 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, общински съвет - Балчик

1.     Предлага на кмета на община Балчик да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за промяна на финансирането и статута на Помощно училище "Академик Тодор Самодумов" село Кранево, община Балчик, считано от 01 септември 2010 година.

2.     Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението. 


Гласували поименно със "За" -19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 2