• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 505 Протокол 43 от 29.01.2010 г.


ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 458, протокол № 29 от 18.10.2018 г.

6. Предложение за продажба чрез конкурс на неурегулирани поземлени имоти в град Балчик, район "Двете чешми".

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 505: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ - приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2010 година:

1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район "Двете чешми" - частна общинска собственост, съгласно приложение 1.

2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложение 1

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

1.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложение 1;

1.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик -досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия.

1.3. За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно от следните условията:

- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ.

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или ЕОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

1.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми".

II. Упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелилите участници, съгласно Приложение.


Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0