• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 503 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

4. Предложение за овъзмездяване чрез дарение на наследниците на Жечо Георгиев Жечев с имот частна общинска собственост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 503: I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.5 от ЗОС и във връзка с молба с вх. № 94А-54-1/05.01.2010г. от Атанас Жечев Георгиев - в качеството си на наследник на Жечо Георгиев Жечев:

1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на наследниците на Жечо Георгиев Жечев с имот частна общинска собственост представляващ имот №62788.1.78 по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик одобрена със заповед одобрена със заповед №300-5-73/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед №КД-14-08-1260/26.06.2006г. на Началника на СК-Добрич с площ от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет кв.м./, актуван с Акт за общинска собственост № 3813/07.01.20Юг.

2. Намаля ОПФ с 0.450( нула цяло и четиристотин и петдесет ) дка;

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение.

Гласували поименно със "За" - 20, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0