• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 502 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ 502: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет -Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3689/09.06.2009 г., представляващ УПИ 1-310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик, отреден за жилищно строителство - поземлен имот с идентификатор № 02508.84.310 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 147 м2 /сто четиридесет и седем квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 640.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0