• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 501 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

РЕШЕНИЕ 501: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 656/23.01.2002 г., представляващ УПИ IV, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, поземлен имот с идентификатор № 67951.501.998 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 995 м2 /деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 280.00 лв. /шестнадесет хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0