• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 498 Протокол 43 от 29.01.2010 г.

1. Предложение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 година.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 година, съгласно Приложение.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0