• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 497 Протокол 42 от 21.01.2010 г.

1. Съгласие за встъпването в дълг на Община Балчик и заявяване на авансово плащане по сключен  договор № 08/321/00719/23.10.2009 г. между Община Балчик и ДФ „Земеделие" по Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево"  по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 497: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5 на Наредба № 25 от 29.07.2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните, чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ     № 08/321/00719  от 23.10.2009 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители, обн. ДВ, бр. 58 от 1998г., със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ" №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина Иванова Илиева, дава съгласие за встъпването в дълг на Община Балчик в размер на 562 472,24 /петстотин шестдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 24 ст./, представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената финансова помощ, в размер на 2 556 692 /два милиона петстотин петдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и два/ лева без ДДС по договор за № 08/321/00719  от 23.10.2009 г. за срока на договора между ползвателя и ДФЗ-РА, удължен с шест месеца (36 месеца) и оправомощава  НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ - в качеството му на Кмет на Община Балчик писмено да гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, представлявано от Калина Илиева - изпълнителен директор, свързано с установено от ДФЗ-РА неизпълнение на задълженията на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция получената по договора сума заедно със законната лихва по нея от момента на извършване на плащането.

Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ "Земеделие" -Разплащателна агенция в БНБ - ЦУ:

IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01

BIC: BNBGBGSF


В 7- дневен срок след получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие"  - Разплащателна агенция.

Гласували поименно "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1