• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 240.2 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 240.2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Удължава договор за наем № 66/26.06.2000 год., сключен между Община Балчик и ЕТ "Олимп - 68 - Ясен Узунов", peг. с реш. от 22.04.1991 год. по ф.д. № 1825/1991 г., вписано в per. 30, том 10, стр. 57, партида 1771 на ДОС, Булстат 124065139, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. "Хр. Смирненски" № 18, представлявано от Ясен Жеков Узунов с ЕГН ********** от гр. Балчик, касаещ общински обект - Павилион с площ от 5 м2, находящ се в гр. Балчик, пл. "Капитан Георги Радков" считано от 03.02.2009 г. до 26.06.2010 год.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за наем с горепосоченото лице.