• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 260 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 260: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с прилагането на Постановление № 27 от  09.02.2009 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г, Общинския съвет - Балчик утвърждава сборен бюджет на Община Балчик за 2009 година, както следва:

         1. Съгласно чл.15 ал.2 от ЗДБРБ за 2009г утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности и  дейности общинска отговорност:

                   - заплати и осигурителни плащания на заетия персонал

                   - стипендии

                   - храна, отопление , осветление

                   - други разходи за издръжка на образователните, здравни , социални заведения

         2. Утвърждава сборен бюджет по приходите в размер на 20 974 240 лева, в т.ч. от просрочени вземания за местни данъци, такси и наеми в размер на 200 000 лв., съгласно Приложение № 1.

         3. Утвърждава сборен бюджет на разходите в размер на 20 974 240 лева, разпределен по функции и отговорности, съгласно Приложения № 2 и 2А, с и без резерв от 10% на основание чл.1 ал.4 от ПМС №: 27/2009г.

4. Приема да се включат в разходната част на бюджета средства, представляващи преходен остатък от 2008 година за допълнително финансиране на дейности държавна отговорност, както следва:

         4.1. Във функция "Общи държавни служби", дейност 122 "Общинска администрация", съгласно § 31 ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009г, в размер на 105 905 лв.

         4.2. Във функция "Образование", дейност 322"Общообразователни училища", съгласно § 68 ал.9 т.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009г, в размер на  103 058 лв. по разпоредители, както следва:

                   - СОУ " Хр.Ботев "                                           28 493 лв

                   - СОУ " Хр.Смирненски "Оброчище               25 061лв в т.ч. за дейност 326"Професионално обучение" 16 920лв.

                   - ОУ " Антим I "                                               11 281 лв

                   - ОУ " Св.св.Кирил и Методий "                     30 629 лв

                   - ОУ " Г.С.Раковски " Сенокос                          5 923 лв

                   - ОУ " В.Левски " Соколово                            1 671 лв

         4.3. Във функция "Здравеопазване":

 дейност 431"Млечна кухня" в размер на         40 130 лв.

                    дейност 437"Здравни кабинети в ЦДГ и

ООУ" в размер на                                                                 33 068 лв.

         4.4.Във функция"Социални дейности и грижи", дейност 540"Дом за стари хора" в размер на                                                  46 134 лв.

         4.5 Във функция "Култура", дейност 739 "Исторически музей с регионално значение" в размер на                                                4 942 лв.

         4.6. Възстановява във функция "Образование" дейност 322 "Общообразователни училища", съгласно чл.120 ал.1 от ПМС №: 27/2009г, суми неусвоени през 2008г по проект: "Оптимизация на училищната мрежа" по разпоредители, както следва:

                   - ОУ " Антим I "                                      18 002 лв

                   - ОУ " Г.С.Раковски " Сенокос               13 213 лв

и по национална програма: "Училището - територия на учениците"

                   - СОУ " Хр.Ботев "                                  291,20 лв

         5. Утвърждава сборен бюджет на разходите, разпределен по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити включително и тия на делегиран бюджет, във връзка с чл.51 ал.1 от ПМС №:27/2009г, съгласно Приложения № 3 и 3А, с и без резерв от 10% на основание чл.1 ал.4 от ПМС №: 27/2009г.

         6. На основание чл. 11 от ПМС № 27/2009 г, утвърждава план сметките за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове, съгласно  Приложение № 4.

         7.  На основание чл.10 ал.1 от ЗДБРБ за 2009г и чл.73 от ПМС № 27/2009 г, утвърждава разчета за капиталови разходи на Община Балчик за 2009 година в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 531 400 лева, по обекти, дейности и източници на финансиране,  съгласно Приложение № 5.

         8. Утвърждава бюджета на Общински съвет - Балчик и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете , на основание чл.41 т.3 от ПМС №: 27/2009г, съгласно Приложение № 6.

         9. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност на основание чл.36 ал.1 от ПМС №: 27/2009г за държавна и общинска отговорност, съгласно Приложения № 7 и 7А, с и без резерв от 10%.

         10. Утвърждава финансовите разходи по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение през 2009 г.съгласно Приложение №: 8А и  Програмата за развитие на спорта през 2009 г.  съгласно Приложение № 8Б.

         11. Утвърждава размера на средствата, заделени като резерв, съответно в делегираните от държавата и в местни дейности в т.ч. и по разпоредители, съгласно Приложение № 9.

         12. Утвърждава  Програма за развитие на туризма на територията на Община Балчик за 2009г.

         13. Утвърждава  средства за работно облекло за 2009г в размер на 450 лв. на всеки зает в бюджетната сфера /без персонала в училищата  на делегиран бюджет/.

         14. Утвърждава норматив за разходи за социално-битово и културно обслужване на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на Общината /без разпоредителите на делегиран бюджет/ в размер на 3 % от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл.21 от ПМС №27/2009 г.

         15. Определя размера на разходите на пътуващи учители и служители от Общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл.30 от Постановление  на МС № 27/2009 година, както следва:

         А) На учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината - 90 %.

         Б) На учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация - 85 %.

         В) На служители, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик и Общината - 100 %.

         15.1. Утвърждава списък на длъжностите и лицата които имат право на транспортни разходи по т. 15, съгласно Приложение № 11

         16. Приема да се покриват за сметка на собствени данъчни и неданъчни  общински приходи  разходите за погребения на ветераните от войните и социално слаби самотни граждани от Общината без близки и роднини и безпризорни, които са регистрирани в Дирекцията за социално подпомагане или са с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до определените размери в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Балчик и в съответствие с разпоредбите на чл.31 от ПМС № 27/2009г.

17. Утвърждава следните социални привилегии на социално-слаби жители, пенсионери и  ученици от Община Балчик, както следва:

         17.1. Предоставяне по 1 хляб дневно на правоимащи от гр.Балчик и всички населени места на общината, съгласно Решение № 196                        т.7 /05.12.2008 г. на Общински съвет - Балчик.

17.2. Приема да се покриват разходите за обяд на всички социално слаби ученици до VІІІ клас в учебните заведения, финансирани от Общината, съгласно решение № 196 т.6 от 05.12.2008г на  общински съвет Балчик,  в размер на 1,50 лв. за ученик.

         17.3. Утвърждава разходите за дейност 336 "Ученически столове", разкрити към общообразователните училища, като общинска отговорност, за сметка на собствени данъчни и неданъчни приходи.

         17.4. Утвърждава поевтиняване на храната в ученическите столове в размер на 0,80 лв. на ден/на ученик.

         17.5.  В изпълнение на решение № 196, т.8.1 и т.8.2 от 05.12.2008г на общински съвет, утвърждава правото на пенсионерите с постоянен адрес на територията на община Балчик да закупуват карти за вътрешноградски транспорт или до района на вилна зона "Овчаровски плаж" за периода от месец януари до месец декември включително.

         17.6. Приема да се покриват разходите за закуска на всички социално слаби деца от V до VIII клас, на стойност равна на допълнително отпуснатите средства извън стандарта от Министерство на финансите за закуска на деца до 6 години и ученици от I до IV клас.

         17.7. Утвърждава закупуването на карти за междуградски транспорт от всяко населеното място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, по проучване и доказване на потребностите, от кмета или кметския наместник.

         18 В съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Закона за общинския бюджет и при спазване на общия размер на сборния бюджет, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината:

         18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски, по искания  на ръководителите на съответните бюджетни поделения, след 30.06.2009г, с изключение на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"..

         18.2. Да прехвърля бюджетни кредити /без установените с делегираните бюджети във функция "Образование"/ за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга, в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местни дейности след 30.06.2009г.

         18.3. Да се разпорежда с утвърдения резервен бюджетен кредит за местни дейности.

         18.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет, от структурни фондове на ЕС, по национални програми и други източници на съфинансиране на общински програми и проекти, за реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

         19. Възлага на Кмета на Общината:

         19.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

         19.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните Правила за финансово управление и контрол.

         19.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности да отправя мотивирани искания до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената обща субсидия.

         19.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите допълнително средства от Министерството на финансите, трансферите от министерства и ведомства, от дарения  и застрахователни обезщетения.

         19.5. Да внася в Общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета  след изтичане на всяко тримесечие на 2009г.

20. Утвърждава финансиране за МБАЛ - Балчик ЕООД град Балчик, в размер на 700 000 лв, в т. ч. за капиталови разходи в размер на 50 000 лева.

21. Задължава кмета на общината да предприеме последващите мерки за изготвяне на бюджета по пълна бюджетна класификация, разпределен по тримесечия и представи същия в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия по изпълнение на приетия от общински съвет бюджет за 2009 година.