• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 259 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 259: 1. На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава своето съгласие да се сключи договор за наем, между "Тихия кът " АД и Община Балчик, върху техния собствен недвижим имот, представляващ подземен паркинг, находящ се пред сградата на Общинска администрация в гр.Балчик, при наемна цена от 7 200 /седем хиляди и двеста лева/ лв. годишно, с включено ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да сключи договор за наем при спазване на горните условия.

3. Определя следните такси, за ползване на подземния паркинг, които влизат в сила след сключване на наемния договор:

- До 1 час- безплатно;

-След изтичане на първия час по 1.00 лв. на час, но не повече от 4.00 лв. за денонощие;

- За 1 месец- 60 лв;

- За 3 месеца-150 лв;

- За 1 година - 600 лв.

4. Престоят на автомобилите, собственост на ОбА - Балчик е безплатен.