• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 258 Протокол от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 258: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка от директора на СОУ "Хр. Смирненски" с вх. № 31-01-2/12.01.2009 г. и Списък на пътуващите ученици, Общински съвет - Балчик

1. Да бъдат заплатени пътните разноски на учениците от селата Батово и Одърци до СОУ "Хр. Смирненски" село Оброчище.

2. Средства са за сметка на бюджета на СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище.

3. Стойността на разходите се определя в размер по 40.00 лева за ученик от село Одърци и по 30.00 лева за ученик от село Батово.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.