• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 257 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 257: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната просвета; чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 3, ал. 2 от ПМС № 89/07.05.2008 г., Общински съвет - Балчик:

1. Предоставя за безвъзмездно ползване имоти - публична общинска собственост, на училищата в община Балчик, както следва:

1.1. На СОУ "Христо Ботев" град Балчик - имот на ул. "Черно море" № 80, съгласно Акт за Общинска собственост № 39/15.09.1997 г., състоящ се от:

- Триетажна масивна сграда с площ от 707 кв.м

- Триетажна масивна сграда с площ от 691 кв.м

- Двуетажна масивна сграда с площ от 480 кв.м Физкултурен салон с площ 995 кв.м

- Дворно място от 13545 кв.м

1.2. На ОУ "Антим Г' град Балчик - имот на ул."Дунав" № 16, съгласно Акт за общинска собственост № 579/15.03.2001 г., състоящ се от:

- Училищна сграда на два етажа, масивна с площ 589 кв.м, строена 1941 г.

- Училищна сграда на два етажа, масивна с площ 200 кв.м, строена 1988 г.

- Училищна сграда на четири етажа, масивна с площ 701 кв.м, строена 1988 г.

- Сграда за физкултурни нужди на два етажа, масивна с площ 373 кв.м, строена 1984 г.

- Едноетажна сграда - топла връзка с площ 63 кв.м, строена 1984 г.

- Барака - склад, паянтова с площ 63 кв.м, строена 1984 г.

- Дворно място с площ 12384 кв.м

1.3. На ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"град Балчик - два имота, в това число: Първи имот на улица "Христо Ботев" № 56, съгласно Акт за общинска собственост №577/15.03.2001 г., състоящ се от:

- Училищен корпус на три етажа, масивен с площ 581 кв. м.

- Училищен корпус на два етажа, масивен с площ 629 кв. м.

- Сграда за физкултурни нужди на два етажа , масивна с площ 368 кв.м

- Дворно място с площ 12586 кв.м

Втори имот на улица "Кирил и Методий" № 7, съгласно Акт за общинска собственост №578 / 15.03.2001 г., състоящ се от:

- Училищна сграда от пет стаи, сервизни помещения и кухня-столова в сутерена, масивна, с площ 394 кв.м

- Дворно място с площ 1072 кв.м

1.4. На СОУ "Христо Смирненски" село Оброчище, имот в село Оброчище, ул. "Мусала" № 1, съгласно Акт за общинска собственост № 354/20.01.2000 г., състоящ се от:

- Училищна сграда на два етажа, масивна, с площ 1470 кв.м, строена 1966 г

- Физкултурен салон с площ 390 кв.м, строен 1970 г.

- Дворно място от 10000 кв.м

- Павилион за кабинет по кулинарна дейност с площ 92 кв.м

- Пристройка към училище с РЗП 614 кв. м

1.5. На ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос, имот в с. Сенокос , ул. "Девети септември" № 38, Съгласно Акт за общинска собственост № 358/24.01.2000 г., състоящ се от:

- Училищна сграда на два етажа, масивна, с площ 905 кв. м

- Дворно място с площ 10200 кв. м

1.6. На ОУ "Васил Левски" село Соколово, имот в с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 59, съгласно Акт за общинска собственост № 355/20.01.2000 г., състоящ се от:

- Училищна сграда на два етажа, масивна с площ 1110 кв.м

- Физкултурен салон, с площ 360 кв. м,

- Дворно място 12490 кв. м.

2. Дава право на директорите на училища с делегирани бюджети да управляват публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.