• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 256 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 256: На основание на чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Новопроектиран напорен водопровод от водонапорна кула до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на с. Соколово, Община Балчик" по ПУДООС, Общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие Община Балчик да кандидатства с проект "Новопроектиран напорен водопровод от водонапорна кула до връзка с вътрешната водопроводна мрежа на с. Соколово, Община Балчик" на стойност 240 000 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева) с включен ДДС пред ПУДООС, като приоритетен за общината. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 - Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена природна среда. Специфична цел 2 - Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура, стимулираща балансирано териториално развитие на общината. Мярка 2 - Доизграждане и реконструкция на амортизираната водопроводна мрежа в Общината от Плана за развитие на Община Балчик за периода 2007-2013 година.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.