• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 255 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 255: На основание на чл.21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Новопроектирана битова канализация и ПСОВ на с. Гурково, община Балчик" по ПРСР, Общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие Община Балчик да кандидатства с проект "Новопроектирана битова канализация и ПСОВ на с. Гурково, община Балчик" на стойност 5 133 032 лв. (пет милиона сто тридесет и три хиляди и тридесет и два лева) с включен ДДС пред Програмата за развитие на селските райони, като приоритетен за общината. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 - Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена природна среда. Специфична цел 2 - Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура, стимулираща балансирано териториално развитие на общината. Мярка 3 - Доизграждане на канализационната инфраструктура в Общината от Плана за развитие на Община Балчик за периода 2007-2013 година.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.