• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 253 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 253: На основание на чл. 21, ал. I, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с одобрен проект "Ремонт сквер между улица "Емона" и улица "Черно море - гр. Балчик" по Програма "Красива България", Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик;

2. Дава съгласие за промяна съфинансирането на проекта от 50 на 61% или крайно съфинансиране в размер на 156 508.00 лв. (сто петдесет и шест хиляди петстотин и осем лева), от общата му стойност от бюджета на Община Балчик.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.