• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 252 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 252: На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проект "Сезонен дом за стари хора и хора с увреждания" по програма "Красива България", Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по програма "Красива България" и да реализира проект: "Сезонен дом за стари хора и хора с увреждания", на стойност 792 084 лв. (седемстотин деветдесет и две хиляди и осемдесет и четири лева);

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 20% или 158 416 лв. (сто петдесет и осем хиляди четиристотин и шестнадесет лева) от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик;

4. Възлага на Кмета на Община Балчик да предприеме юридически и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.