• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 251 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 251: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде сключен договор за наем за срок от 5 /пет/ години между Община Балчик и "Автомобилни превози - Балчик" ООД, гр. Балчик, ул. "Черно море" № 41, Булстат 124548508, представлявано от Управителя Симеон Кирилов Алексов за следния имот:

Част от сграда "Автогара", включваща чакалня за пътници, гишета и санитарни възли /вътрешни и външни/ с обща площ от 160 м2 и дворно място с площ от 1500 м2, при месечна наемна цена в размер на 2520.00 лв.