• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 250 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 250:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка със заявление вх. № 70-04-3/08.09.2008 г. от Проф. д-р Захари Захариев, общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години на Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД със седалище гр. София, район Оборище, бул. "Евлоги Георгиев" № 169, Булстат 000702879, представлявано от Председателя Проф. д-р Захари Захариев, следният имот - частна общинска собственост:

Клуб с площ от 16 м2 на ул. "Дионисополис" № 3, актуван с АОС                   № 401/03.05.2000 г. /част от партерен етаж от сграда/, при годишна наемна цена 86,40 лв. /осемдесет и шест лева и 40 стотинки/, без ДДС.

2. След влизане на решението в сила да се сключи договор за наем.