• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 248 Протокол 27 от 27.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ 248: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1. Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 2500.00 лева на н.с. I ст. Цветолин Недков от гр. Добрич, автор на книгата "Стопанският живот на град Балчик" (1878-1944 г.), необходими за издаването й.

2. Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.

Книгата да се разпредели по следния начин: 50 бр. за автора, 50 бр. за община Балчик, а останалите бройки да се предоставят на Исторически музей гр. Балчик, последните бъдат разпределени за библиотеки - на Института по история към БАН, гр. Добрич и гр. Балчик, за музеите от област Добрич, област Силистра, Исторически музей Варна, както за подаряване и продажба.