• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 245 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 245: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и постъпили докладна записка от Директора на ОУ "В. Левски" с. Соколово с вх. № 31-12-2/13.01.2009 г. и становище от Началника на ОХД с вх. № 93-01-2/22.01.2009 г., Общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на семейството на Станка Стефанова Манчева, в размер на 1173 лева, които да бъдат изплатени на съпруга й, Георги Христов Манчев.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнени на решението.