• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 243 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 243: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката и молба вх. № 53-02-3/18.11.2008 г., общински съвет - Балчик:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, представлявано от членовете на Управителния съвет: Анатоли Симеонов Симеонов и Анатоли Русанов Токмакчиев, за изграждане на трафопост - БКТП 20/0.4 kV със съответния сервитут върху 40 м2 от общински имот, представляващ УПИ XVIII, кв.1050 по ПУП на гр. Балчик /ПИ 02508.74.275 по кад. карта на гр. Балчик/, целия с площ от 455 м2, актуван с АОС № 2826/28.02.2007 год.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж върху 40 м2, в размер на 1350.00 лв.

3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.