• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 242 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 242: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 5 от ЗОС, общински съвет - Балчик дава своето съгласие да се учреди на Д"СП" -Балчик към Агенция за социално подпомагане - София, безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот -ЧОС, актуван с Акт № 47/05.11.1997 г., представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 181 кв.м и дворно място от 815 кв.м, находящ се в гр. Балчик, кв."Левски", ул. Варненска, имот № 73.90, пл. № 02508 по кад. карта на гр.Балчик, за срок от 10 г. /десет години/.