• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 241 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 241: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета. Общински съвет - Балчик:

1. Предлага на Кмета на община Балчик да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за промяна на финансирането и статута на Професионалната гимназия за кадри в обслужващата сфера "Алеко Константинов" град Балчик, считано от 01 септември 2009 г.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.