• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 240.1 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 240.1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС, Общински съвет Балчик :

1. Удължава договор за наем № 169/01.10.2000 г., сключен между Община Балчик и ЕТ "Теди - Жеко Павлов", per. с реш. № 1813/23.08.1996 год. по ф.д. № 1223/1996 г., вписано в peг. 3, том 71, стр. 111, партида 942 на ДОС, Булстат 124137766, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. "В. Априлов" № 2, представлявано от Жеко Павлов Жеков с ЕГН ********** от гр. Балчик, касаещ общински обект - Павилион с площ от 5 м2, находящ се в гр. Балчик, пл. "Капитан Георги Радков", считано от 05.04.2009 г. до 01.10.2010 г.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за наем с горепосоченото лице.