• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 239 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 239:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и във връзка с писмо вх. № 24-29-1/14.01.2009 г. от Управителя на "Медицински център -1 - Балчик", общински съвет - Балчик дава съгласието си магазин за промишлени стоки с площ от 16 м2, представляващ обособена част от сградата на "Медицински център - I Балчик" - публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/22.02.1999 г., да бъде отдаден под наем съгласно предназначението си, за срок от 5 /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 480.00 лв. /четиристотин и осемдесет лева/, без ДДС.