• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 238 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 238: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински Съвет - Балчик приема Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. /Съгласно приложението/