• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 237 Протокол 27 от 27.02.2009 г.


РЕШЕНИЕ 237: На основание чл.21, ал. 1, т. 8., т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., съгласно приложението.