• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 496 Протокол 41 от 21.12.2009 г.

1. Допълнение на решение № 465 по Протокол 39 от 12.11.2009 г. във връзка с подадена с вх.№ Z-6238 от 30.11.2009 г. в Министерство на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области", по Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмния период 2007 - 2013 год.

РЕШЕНИЕ 496: На основание На основание на чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

Допълва РЕШЕНИЕ № 465 по протокол № 39 от Заседание на Общински съвет, проведено на 12.11.2009 г.  с т. 5 и т. 6, като след допълнението решението придобива следния текст:


1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", като участва в рибарска група - Балчик, Каварна, Шабла;


2. Дава съгласие Николай Добрев Ангелов - Кмет на Община Балчик, или упълномощено от него лице, да представлява Община Балчик;


3. Дава съгласие Николай Добрев Ангелов - Кмет на Община Балчик, или упълномощено от него лице да подпише "Декларация за изразяване на интерес";


4. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.


5. Приема Община Шабла да бъде водещ партньор и от името на членовете на потенциалната Рибарска група да подаде декларацията за изразяване на интерес, съгласно чл.7, ал.1 от Наредба № 7/30.03.2009 г. на МЗХ;


6. Приема следния индикативен списък на участниците в потенциалната РГ:


Община Шабла

Община Каварна

Община Балчик

"Калиакра - 07" ЕООД

Сдружение "Калентро - Българеево"

Сдружение "Балчик"

СНЦ "Крапец 2005"

"Сдружение на рибарите в Дуранкулак"

Кооперация "Порт Нептун Езерец"

Кооперация "Кария"

"Селин 09" ЕООД

"Кария - Фиш" ООД

Сдружение "Тюленово - НАП"

Рибарска кооперация "Шабла - ЮГ"

Галин Щерев Тодоров, ЕГН ......

Емил Живков Дафов, ЕГН ............

Атанас Желязков Букоров, ЕГН ...

Тодор Щерев Тодоров, ЕГН ....

Пламен Стефанов Пенков, ЕГН ...

Дилян Дамянов Дамянов, ЕГН ...

Евгени Пенев Колев, ЕГН ...

Дамян Йорданов Дамянов, ЕГН ...

Никола Ташев Колев, ЕГН ...

Гласували със "За" - 13, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0