• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 477 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ 477: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от  Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2700/30.11.2006 г., представляващ УПИ ІІ, кв. 142 по плана на ж.к. "Балик" гр. Балчик, отреден за жилищно строителство - поземлен имот с идентификатор № 02508.77.109 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 330 м2  /триста и тридесет  квадратни метра/.  

         2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 260.00 лв. /седем хиляди двеста и шестдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

         3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Гласували поименно със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0