• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 470 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

5. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Радиорелеен възел на "GLOBUL" в  ПИ 02508.10.604 по кадастралната карта на гр. Балчик.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 470: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Радиорелеен възел на "GLOBUL" в ПИ 02508.10.604" по кадастралната карта на гр. Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0