• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 466 Протокол 40 от 16.12.2009 г.

1. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод-20 кV за захранване на ПИ 18160.56.70 по кадастралната карта на с. Гурково.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 466: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод - 20 kV за захранване на ПИ 18160.56.70" по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.

ІI. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Гласували със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1