• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 449 Протокол 39 от 12.11.2009 г.

1. Предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд град Балчик за мандат, считано от 01.01.2010 год. До 01.01.2015 год.

Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 449: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 5 от Наредба № 2/08.01.2008 г.; чл. 67 от Закона за съдебната власт и писмо вх. № 455 на Районен съд Балчик, общински съвет - Балчик утвърждава следния състав за съдебни заседатели при Район съд град Балчик, за мандата от 01.01.2010 година до 01.01.2015 година, както следва:

1. Борислава Енчева Сапунджиева

2. Василка Стоянова Симеонова

3. Галя Григорова Енчева

4. Георги Стоянов Христов

5. Доньо Гинев Донев

6. Диана Георгиева Димитрова

7. Димитрина Симеонова Симеонова

8. Джелял Изетов Зенунов

9. Ервин Халимов Ибрямов

10. Изейтин Джелялов Изетов

11. Камелия Благоева Стоева

12. Миланка Костадинова Филева

13. Петър Светославов Романов

14. Руска Атанасова Узунова

15. Румяна Димитрова Баева

16. Снежана Канева Георгиева

17. Стела Дакова Стоянова

18. Татяна Димитрова Йорданова

19. Юлиан Драгнев Константинов

20. Виктория Иванова Якова

21. Иванка Симеонова Дамянова

22. Руска Георгиева Петрова

23. Пламена Стоянова Борисова

24. Румяна Хараламова Георгиева

25. Ирина Димитрова Николова

26. Мариана Асенова Инджева

27. Гинка Найденова Драганова

28. Цвета Георгиева Атанасова

29. Цонка Сивкова Петрова

30.Любомир Николов Лефтеров

31.Жанина Божидарова Алексова

32.Бисерка Стойкова Стамова

33. Иванка Цветкова Игнатова

Гласували със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0