• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 144 Протокол 12 от 30.05.2024 г.

По първа точка от дневния ред:  Определяне на представител на акционера, Община Балчик в насрочено за 31.05.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със, със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 144: Общински съвет - Балчик:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.05.2024 г. от 10.00 , в зала „Шафхаузен" на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 21.06.2024 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2023 г. заверен от регистриран Одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.;

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.;

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите-освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. ;

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2024 г.;

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.;

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общо събрание на акционерите одобрява и утвърждава образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК и образец на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК, съобразно писмо с рег. №20-00-79/16.02.2024 г. на Заместник-министъра на здравеопазването и приложенията към него в съответствие с чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от ЗПК.