• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 143 Протокол 11 от 24.05.2024 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за награда за цялостен принос в културния живот на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 143: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет гр. Балчик дава съгласие театрален състав при НЧ „Паисий Хилендарски - 1870" да получи грамота за принос в културния живот на Община Балчик и парична премия от 500 лева.