• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 141 Протокол 11 от 24.05.2024 г.

По четвърта точка от дневния ред: Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 141: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик:

1. Определя сумата 3801.00 лева, по 3.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2024г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             430                              1290.00лв.

2. ОУ "Антим І"                               319                                957.00лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               158                                474.00лв.

4. СУ с. Оброчище                           198                                594.00лв.

5. ОУ с. Сенокос                              75                                  225.00лв.

6. ОУ с. Соколово                            53                                  159.00лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     34                                  102.00лв.

                        Всичко:                     1267 ученици            3801.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.