• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 140 Протокол 11 от 24.05.2024 г.


По трета точка от дневния ред:   Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 140: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик:

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2024г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1800.00 лева за 12 души, както следва:


 1. П. Руменова Цонева                СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 2. Р.Маринова Митева                 СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 3. А. Димитров Димитров     СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 4. Б. Веселинова Балчева        СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. В. Стоянова Радкова           СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 6. В. Георгиев Георгиев                 СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 7. Д. Фахри Адем                             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 8. М. Тодорова Тодорова             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 9. Я. Иванова Ефтимова                СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 10. А. Атанасова Тонева           СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 11. П. Янков Атанасов                   СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 12. С. Костадинов Тодоров            СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.