• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 139 Протокол 11 от 24.05.2024 г.


По първа точка от дневния ред:  Награждаване на учители по повод 24 май 2024 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със, със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 138: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общинска организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Кметство с. Църква и Кметство с. Сенокос, Общински съвет - Балчик:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2024 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Светла Георгиева Симеонова -  старши учител начален етап
 2. Веселина Иванова Мирчева -  старши учител прогимназиален етап
 3. Янита Вълчева Балтийска - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Валентина Недкова Цолова  - старши  учител начален етап
 2. Милена Христова Димитрова - старши учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Яна Антониева Стефанова - старши учител начален етап
 2. Гинка Георгиева Димитрова - учител прогимназиален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Анна Георгиева Колева  - старши учител в начален етап
 2. Златозара Христова Петрова - старши учител в прогимназиален етап
 3. Галя Димитрова Иванова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Костадинка Христова Гавраилова  - старши учител, начален етап
 2. Илия Тодоров Димитров - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Стоян Петров Стоянов - учител, начален етап
 2. Мариана Йорданова Костадинова  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 1. Галя Борисова Боева -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

 1. Цветелина Антонова Илиева - старши учител танцово изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

 1. Мира Радостинова Миркова - ДГ № 1 "Здравец" гр. Балчик
 2. Снежана Божанова Божкова -   ДГ № 2 "Знаме на мира" гр. Балчик
 3. Мариела Димитрова Михалева  - ДГ № 2 "Знаме на мира" гр. Балчик
 4. Веселина Кирилова Димитрова -ДГ № 3 "Чайка" гр. Балчик
 5. Ивелина Христова Енчева -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                             

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Стоянка Кирова Господинова - детски учител
 2. Марийка Михаилова Петрова -   детски учител
 3. Елисавета Гавраилова Александрова  - старши учител, гимназиален етап СУ „Христо Ботев" гр. Балчик

Общинска организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България

 1. Йорданка Стефанова Матеева - Директор на ОУ „Васил Левски" с. Соколово

Кметство с. Сенокос

 1. Стефанка Георгиева - детски учител ДГ „Мир" с. Сенокос
 2. Елена Пенева - учител в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос

 Кметство с. Църква

 1. Стоянка Стефанова Георгиева - детски учител в ДГ „Звънче" с. Църква

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.