• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 137 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред:  Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготраен материален актив, поискан от РУ- Балчик и закупен по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на Районни полицейски инспектори и Детска педагогическа стая.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 137:  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.64 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпише от баланса на Община Балчик, следния дълготраен материален актив - Лек автомобил „Дачия DUSTER Journe" и прехвърли на Областна дирекция на МВР-Добрич, Районно управление гр. Балчик, за безвъзмездно ползване, както следва:

-  Сметка 2051/Леки автомобили/- с отчетна стойност 46 220,00лева.

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.