• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 136 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред:  Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2024г. приета с решение на общински съвет №64 от 08.02.2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 136: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2024 г. да се актуализира в увеличение с 46 000 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за озвучителна и осветителна техника.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.