• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 135 Протокол 10 от 25.04.2024 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред:  Разкриване на дневна яслена група от 8 до 18 деца на възраст от 10 месеца до три години в ДГ „Знаме на мира" - филиал „Братя Мормареви" гр. Балчик, считано от 01.06.2024г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -16; Против" - 0; „Въздържал се" -1;

РЕШЕНИЕ № 135: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 3 и чл. 14, ал. 1 от Наредба №26 от 18.11.2008 година за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие за разкриване на втора дневна яслена група от 8 до 18 деца на възраст от 10 месеца до три години в ДГ „Знаме на мира" - филиал „Братя Мормареви" гр. Балчик считано от 01.06.2024 година.

2.Утвърждава пет щатни бройки персонал за обслужване на децата както следва: една щатна бройка медицинско лице, две щатни бройки педагогически персонал и две щатни бройки помощник възпитател считано от 01.06.2024 година.

3.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.